An eFForT wiThouT a pRice


iT's been a whiLe since i wroTe abouT my bLah bLah's, commenTs abouT issues and vioLenT reactions towaRds certain scenarios that i've experienced. since Last yeaR, i toLd my seLf that i wiLL noT make paToL to peopLe and posT it sociaLLy on my media accounts. buT someone whom i've met LasT nighT triggered me to do so...
HiV, AiDS...
a few yearS ago, i've been reaLLy caReFuLL of taLking abouT This issue. For the Reason that i don'T reaLLy know how to reacT to this very sensiTive matter. PoLiTicaLLy and emotionaLLy. for theRe are peopLe whom i know and confessed theiR posiTivity wiTh the virus. sadLy, there were a few who aRe reaLLy cLose to me... and to proTecT their idenTiTy and for me to heLp them ease up the emotionaL sTress that they undergoing, i kepT my mouTh shut.
LasT nighT, in a drinking session, may isang guy/gay that sTarTed to teLL the group that he is the one who posTed his TesT resuLts to the FB group that we beLong to. ProudLy he said that he couLd have sex 5 times a month with different sexuaL paRtnerS and do it unsafeLy. (if you know what i mean) and LuckiLy, his resuLts was negative. (good for him)
then he staRted teaching eveRyone how to know when a guy have STd (TuLo and herpes paRticuLarLy) and warned every one of us to be cauTious abouT it. whaT reaLLy irritated me is that he was shouTing 'Listen to me. LisTen to me! mahaLaga to' as if he knows every thing abouT the sickeness. given the fact that one of his audience was a regisTered nurSe.
kakainis... gagu Lang... siguRo mga 15mins siyang nangangaraL doon sa kanyang so caLLed 'kaaLaman'. i can't even remember how the topic ended. no sense kc... wahahaha
ANG AKIN LANG...
Let it be understand that i am very serious abouT it. i am noT even a doctor to say and or to be taLking abouT cuRe, the sickness and aLL... PeRo ikaw na nagdudunong-dunungan, magkaiba po ang STD, HiV at AiDS. same with the difference of its effecTs and occurances to the one who is infected.
ANG AKIN LANG...
waLa kang kaRapaTan pangaRaLan ang ibang Taong nasa paLagid mo kung iKaw sa saRiLi mo ay hindi gumagawa ng paRaan paRa maiwasan ang pagkaLaT ng saKiT na sinasabi mo aT pag usbong ng mga bagong maLiLibog na Tao na maaring makakuha ng SakiT na tinuTukoy mo! GaGo!
BuTi naLang waLa ka sa Tondo, maLamang nabangasan na ang mukha mo sa sobRang kahambugan mo.
iF you were reaLLy conceRned oF everyones heaLth, why noT sTarT iT from your seLf?! why not staRt using proTection. beTTer yeT, baKiT di mu iTigiL yung maLibog mong pamumuhay at humanap ng magiging paRtner mo and have sex with him kahiT 5 times a day?! waLa akong pakiaLam. Then you can even teaR up my eaR and have iT Listen to you whiLe you brag abouT your monogamous yeT happy sexuaL Life...
ANG AKIN LANG...
iF your ResuLTs wouLd have been the other way aRound, wiLL you sTiLL be thaT pRoud? kaya mo kaya iwagayway yung kapiRasong papeL na magbabago ng takbo ng buhay mo?! baKa naman isa ka naLang sa makikiTa ko sa kaLsada na hindi mai-angat ang uLo dahiL sa kahihiyan at panLuLumo! pagkakaLugmok duLoT ng saKiT na ikaw mismo ang nag duLoT sa saRiLi mo?!
ANG AKIN LANG...
di mo taLaga aLam yung sakiT. di mo aLam kung paano ang nadaRama ng mga Taong may dinaRamdam. di mu aLam ang sakiT pisikaL at emosyonaL. Maging sensiTibo ka sa mga bagay bagay. HigiT sa Lahat, you reaLLy know that you aRe aT risk by doing unsafe sexual intercourse.
ANG AKIN LANG...
Mas mabuTi yaTang ipagpasaLamaT mu sa Diyos na waLa kang sakiT at simuLan mong baguhin yung mga bagay na dapaT mong baguhin. di Lang naman isang beses ang TesTing... maLay mo, next time, you beLong...
ANG AKIN LANG...
di naman masamang ibahagi mu yung kaunting naLaLaman ng kapiRangoT na uTak mo. Pero sana gawin mong sensiTibo at konstRuktibo dahiL hindi LahaT ng Tao gusTong makinig sa mga sasabihin mo. Sa pamamagiTan ng maayos na pagsasaLiTa at pag gamiT ng edukado at karismatikong mga saLita di mo na kaiLangan pang sumigaw at saBihing makinig siLa sayo... kusa daRating sa mga tao yon... Nasa nagsasaLiTa din yon.
ANG AKIN LANG...
what you did Last night was not to TeLL us to be caRefuLL and Learn from your so caLLed 'wisdom'. what you did was just to impress that guy beside you and to inviTe sex in a subTLe manneR... deaR! obvious padin kasi with matching pamigay ng condom at the end of your speach kasi.
LastLy...
ANG AKIN LANG...
i donT reaLLy know your reason why you sTarTed the Topic. buT how i wish iT couLd noT have been one sided. Expressing your deLight for being NegaTive or what so ever and be sympathetic to those who were going through it... as if you were teLLing how you hated being with a mongoLoid person right next to your sit whiLe the one who you teLLing your sTory with have a sisTer or a brother who is under going it. you donT even know how he/she Loves his/her brother. NexT Time. pasinTabi ka gurL!
ANG AKIN LANG...
the conversation feLt Like na dahiL nakapag pa-test ka eh di kana dadapuan. Ano yan? vaccine? Tanga Lang Teh? Epic faiL ka don. naubos Lang Laway mo to an effoRt na di mu naman nakukuha ung worTh or price ng ginawa mo.
Bow!

0 comments:Post a Comment